Dins dels objectius inicials d’Endocat per la dignificació de la professió mèdica està com molt important la relació contractual i remunerativa als professionals de la medicina.

En aquest sentit el Col.legi Oficial de Metges ha presentat aquest mes de Juny un Pla de Xoc per millorar aquesta situació, que per Endocat, es molt greu i està col.locant a la medicina del nostre País a nivells molt per sota respecte a la resta d’Europa.

Us passem l’article:

“El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha presentat aquest matí l’informe La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitats i propostes, elaborat pel Gabinet d’Estudis Col·legials. A l’acte informatiu hi han participat Jaume Padrós, president del CoMB; Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB, i Josep Maria Benet, vicesecretari del CoMB.

L’informe analitza de manera exhaustiva les condicions laborals dels metges, tant del sector sanitari públic com del privat, amb especial atenció al grup dels professionals més joves. Amb l’objectiu de conèixer el nivell de precarietat laboral que afecta el col·lectiu, s’hi recullen dades sobre inserció laboral, tipus i durada dels contractes, grau de pluriocupació, sobrecàrrega de treball, protecció legal i social i nivell d’ingressos. Les dades del treball provenen, principalment, de dues bases documentals: l’informe Necessitats socials i familiars dels col·legiats del CoMB (2014) i l’informe Inserció laboral sobre els MIR (2006-2015).

Un cop constatat el panorama de precarietat laboral (agreujat per la crisi pressupostària que afecta el sector públic i per la concentració i la guerra de preus al sector privat) i identificats els elements que el determinen, el CoMB alerta que cal actuar de manera activa i contundent. Per això, proposa un Pla de Xoc en el qual formula una sèrie de propostes, algunes de les quals adreçades a l’administració, les patronals i els agents del sector salut en general, que permetin revertir una situació que ja dura massa.

Pla de Xoc:

  1. Des del CoMB reclamemsuficiència pressupostària. Al departament de Salut li corresponen, en cas de pròrroga pressupostària, 8.467 milions d’euros (1.120 euros per habitant, un 14,3% menys que el 2010). És el mateix pressupost que fa una dècada, tot i l’encariment dels processos diagnòstics i terapèutics, l’envelliment de la població, l’increment de l’IVA sanitaris, etc.
  2. Més pressupost hauria de permetredisposar de la plantilla adequada a les necessitats assistencials. La disminució del nombre de metges s’ha traduït en reducció del temps assistencial, augment de les llistes d’espera, sobrecàrrega de treball, etc. Una plantilla adequada s’ha de fer amb una contractació estable i a temps complet, tot comptant amb el potencial dels metges joves i ben formats que ara estem malmetent.
  3. El CoMB demana a l’administració més esforços per reduir estructures burocràtiques, simplificar el quadre de comandaments i apostar per més autonomia de gestiódels professionals i dels centres.
  4. El CoMB elaborarà unaguia amb criteris de contractació que promoguin l’estabilitat per tal de posar fi a les males pràctiques contractuals i d’oferir estabilitat.
  5. El CoMBconvocarà les patronals (ICS, La Unió, CSC, ACES) per fer-los arribar les conclusions d’aquest treball sobre la situació de precarietat dels metges i per acordar mesures de millora concretes.
  6. El CoMB també establirà aliances amb els agents socials, professionals i sindicals, (especialment, amb Metges de Catalunya) per avançar en la millora de les condicions laborals dels metges.
  7. El CoMB buscarà la col·laboració de patronals i sindicats per promoure el desenvolupament professional i els mecanismes de promoció dels metges, tan devastats en aquests anys de crisi.
  8. Cal unconveni mèdic per regular les condicions laborals i professionals del metge en un marc negociador propi, diferenciat de la resta de treballadors de la sanitat. Calen reformes legislatives per fer-ho possible.
  9. El CoMB mantindrà les reclamacions a les empreses del sector de l’assegurança lliureperquè garanteixin unes retribucions dignes als metges col·laboradors.
  10. El CoMB crearà l’Observatori de la precarietat, per tal de monitorar amb eficàcia la situació dels professionals mèdics, detectar problemes i buscar-hi solucions.”

Trobareu més informació a la web del CoMB amb aques enllaç:  http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=Zh6ngxX4hDg%2fLNF17OukLg%3d%3d#plaxoc